Newsletter not readable? Go to: http://www.kafkabrigade.org/nieuwsbrief/nummer-1

^c() Nieuwsbrief Nummer 1 - juli 2015

Dear reader,

De Kafkabrigade is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Wij zijn opgericht om overbodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken. Hieronder vind je ons jaarverslag 2014.

In 2014 konden we met drie grote projecten drie gezichten van de Kafkabrigade laten zien: onderzoek, innovatie en de reductie van lastendruk door praktische en zichtbare oplossingen. Ons grootste onderzoeksproject in 2014 was gericht op het in kaart brengen van de risico's op onnodige bureaucratie bij de invoering van de Wet Passend Onderwijs, waarbij we onderzoek hebben aangeleverd aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en handreikingen hebben gepubliceerd voor samenwerkingsverbanden om zaken slim te organiseren en onnodige bureaucratie aan te pakken. Slimmernetwerk was in 2014 ons grootste innovatietraject, waarbij we vernieuwers uit rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en politie verbonden om van onderop de strijd aan te gaan met verkokering en tekentafellogica en in vele tientallen kleineschalige experimenten te laten zien hoe het slimmer kan. En misschien het meest zichtbare en gewaardeerde project: de Pilot Thuisbezorgen Reisdocumenten. Dankzij dit initiatief van Kafkabrigade en BZK kunnen burgers hun reisdocument thuis of op het werk laten afleveren. De uitvoering van het project is in 2015 overgedragen aan ICTU. Vanaf 2016 wordt het in elke gemeente mogelijk dit aan te bieden.

Tegelijk deden we natuurlijk nog veel meer in 2014. Deels op eigen kosten, want als maatschappelijke onderneming investeren we het overgrote deel van onze winst in de missie: het richten van overheidsorganisaties op de publieke waarde die ze moeten realiseren en om zo de wereld een beetje makkelijker, vrijer en rechtvaardiger te maken.

Namens het team van De Kafkabrigade, Arjan Widlak

Risico's op onnodige bureaucratie in Passend Onderwijs

Passend Onderwijs is het ideaal dat zoveel mogelijk kinderen naar het regulier onderwijs kunnen met de juiste ondersteuning. Op verzoek van de Tweede Kamer bracht de Kafkabrigade samen met Kennisland verschillende soorten risico's op onnodige bureaucratie in kaart. Soms letterlijk met een kaartje, zoals bij de hoeveelheid afstemmingsrelaties. De Kafkabrigade leverde diverse onderzoeken aan het ministerie aan. Tegelijk is de Wet Passend Onderwijs één van die vier decentralisaties. Dit betekent dat veel verantwoordelijkheid is verplaatst van het rijk naar het samenspel van samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, scholen, gemeenten, jeugdzorgregio's en wmo-regio's. Op basis van onderzoek heeft de Kafkabrigade handreikingen gemaakt voor samenwerkingsverbanden om zaken slim te organiseren en onnodige bureaucratie aan te pakken.

Tegelijk betekent dit natuurlijk niet dat onnodige en disfunctionele bureaucratie is voorkomen. Die verantwoordelijkheid ligt voor het grootste deel bij de samenwerkingsverbanden en deels ook bij het ministerie waar het gaat om het wegnemen van belemmeringen voor een goed resultaat, bijvoorbeeld door onduidelijkheden in de wet- en regelgeving weg te nemen, de afstemming met andere ministeries, zoals VWS, te verzorgen en voor het zichtbaar maken van het maatschappelijk resultaat, zoals het transparant maken van het aantal thuiszitters. Iedereen in de sector werkt hier hard aan. Tegelijk zijn onder de eerste uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie bijna letterlijke citaten uit de vooraf aangewezen en makkelijk te voorkomen risico's, zoals het uitsluiten van kinderen op basis van het schoolprofiel. Er is dus nog genoeg te doen en wij blijven betrokken.

Meer informatie op de projectwebsite »

Slimmernetwerk gaat het huis uit!

Innovatie vraag om kennis van zaken. Professionals zien vaak als geen ander waar het beter en slimmer kan, omdat ze kennis hebben van de praktijk. Dankzij het programma Beter Werken in het Openbaar Bestuur kon de Kafkabrigade samen met Kennisland en TNO en met honderden gemotiveerde professionals vormgeven aan tientallen kleine experimenten, onderzoeken en praktijken die laten zien hoe het anders kan en waar het anders moet.

Een voorbeeld uit de tientallen casus is de doetank Slimmer Innen. Wijkagent Bennie Beuvink ontdekt hoe gezinnen in de problemen kunnen raken omdat boetes van de overheid niet in termijnen kunnen worden betaald. Wanneer een gezin, zoals vaak bij gezinnen in de schuldhulpverlening, een boete niet direct in z'n geheel kan betalen, loopt de boete op. Uiteindelijk leidt dit tot gijzeling, wat zeker in gezinnen met één ouder weer nieuwe gevolgen heeft. De doetank keek hoe invulling gegeven kan worden aan een overheidsincasso in termijnen voor gezinnen in de schulphulpverlening als alternatief voor gijzeling en blijvende schuld. Sinds 1 juli 2015 wordt landelijk aan iedereen betaling in termijnen aanboden.

Meer op de projectwebsite »

Proeftuin Thuisbezorgen Reisdocumenten

Samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Kafkabrigade het initiatief genomen tot de Proeftuin Thuisbezorgen Reisdocumenten. Dit betekent dat je niet opnieuw naar het gemeentehuis hoeft, maar dat je reisdocument thuis of op het werk kan ontvangen. Burgers waarderen de nieuwe dienstverlening in de proeftuin met een negen, buitengewoon hoog. Het scheelt tijd, soms een vrije dag, reizen en parkeerkosten voor de burger. En voor sommige gemeenten sluit het naadloos aan op het dienstverleningsconcept, zoals in Molenwaard, die de dienst kosteloos aanbiedt en desondanks geld bespaart vanwege het werken zonder gemeentehuis.

In 2015 is de projectuitvoering overgedragen aan ICTU en vanaf 2016 moeten alle gemeenten deze vorm van dienstverlening kunnen aanbieden.

Bekijk de video »

Samen DOEN in de buurt

De Gemeente Amsterdam voert met het programma Samen DOEN een nieuwe werkwijze in voor multiprobleemgezinnen. De Kafkabrigade ondersteunde dit met Field Labs, waarin problemen met de nieuwe werkwijze werden geanalyseerd: waar vraagt dit om opleiding en training, waar vraagt dit om aandacht van het management en waar kan de gemeente het probleem niet alleen oplossen, maar is afstemming nodig met bijvoorbeeld uitvoeringsorganisaties.

Hebben bureaucraten ook last van bureaucratie?

In samenwerking met de Internetspiegel/ICTU voerde de Kafkabrigade een onderzoek uit onder meer dan 6000 ambtenaren uit 13 verschillende sectoren met als vraag: waar hebben publieke professionals zelf last van onnodige bureaucratie en waar doen ze het - soms ongewild - anderen aan? In 2014 publiceerden we voor diverse sectoren een gedetailleerde analyse.

Meer over de thermometer »

Ruimte voor de doe-democratie: casusonderzoek wijkondernemingen

Bij de gemeente Alkmaar deed de Kafkabrigade een casusonderzoek naar de hindernissen die een wijkonderneming moet nemen. Daaruit bleek dat er diverse uitdagingen rond het stimuleren van bewonersinitiatieven en het voorkomen van onnodige bureaucatie voor die initiatieven zijn. In het narratief is het verhaal van de wijkonderneming te vinden.

Naar de publicatie »

Echt werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Het jaar 2026 lijkt nog ver weg, maar met de toekomst op het vizier keek de Kafkabrigade samen met Kennisland en het Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk naar innovatieve oplossingen voor het ontwikkelen van nieuwe taken voor mensen met een arbeidsbeperking.

Meer informatie »

Casusonderzoek Onverwacht Uitgeschreven

In deze casus beschrijft de Kafkabrigade het verhaal van Esther, een zelfstandig ondernemer die veel in het buitenland werkt. Ze heeft een koophuis. En als ze op een dag besluit dit huis te verhuren wordt ze uitgeschreven uit de Basisadministratie Personen. De gevolgen zijn niet te overzien. Ze verliest haar parkeervergunning, haar hypotheekrente-aftrek, haar ziektekostenverzekering en wordt op dagelijkse basis gedwongen te frauderen om basale dingen te regelen als een abonnement voor haar mobiele telefoon of een bankrekening. Wel blijft ze verplicht belasting te betalen.

De gevolgen van een uitschrijving uit de basisadministratie zijn groot en voor niemand te overzien zo blijkt uit het onderzoek. Ongeveer 3% van de bevolking, een kleine een half miljoen mensen, valt buiten de zogenaamde 'happy flow'. Op de een of andere manier passen ze niet in het systeem. Een deel met opzet: zij frauderen. Maar een deel past ook simpelweg niet in de vooraf bedachte criteria, zoals het ingezetenencriterium. En hoewel deze mensen niets verkeerd doen, zijn de gevolgen zeer groot. Het onderzoek loopt nog en een definitieve oplossing is er nog niet.

Ontzorgen in inkoopprocessen

Inkoopprocessen - zo blijkt uit eigen onderzoek - zijn een belangrijke bron van ergeris voor publieke professionals. Samen met onze partner PBLQ keken we bij de provincie Gelderland naar de implementatie van en de ervaringen met het geleande inkoopproces. Belangrijke conclusie is dat 'lean' een verbetering is voor de afdeling inkoop zelf, maar niet voor het primaire proces.

Onderzoek gemeentelijke verkiezingsprogramma's en coalitie-akkoorden

De Kafkabrigade deed onderzoek naar de aandacht voor regeldruk bij de gemeenteraadverkiezingen en in de coalitie-akkoorden. De gemeentelijke politiek heeft een aantal serieuze blinde vlekken als het gaat om de organisatie en uitvoering van haar ambities rond het tegengaan van bureaucratie. Er is aandacht voor ondernemers en jeugdzorg, maar onderwijs, duurzaamheid en het eigen ambtelijk apparaat krijgen schrikbarend weinig aandacht. En als er ambities worden geformuleerd, geven coalities zelden blijk van inzicht in hoe ze deze ambities willen realiseren, met name als het gaat om onderwijs.

Onderwijs: innovatie door probleem-oplossing

De Kafkabrigade gaf in 2014 case-based onderwijs voor publieke managers die in staat willen zijn maatschappelijke problemen te diagnosticeren, op een praktische en effectieve wijze te innoveren en het resultaat te borgen. We doen dat als onderdeel van het Leeratelier Wicked Problems van PBLQ/ROI, in de Masterclass Innovatie en Transformatie van Tias Business School, de master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, en diverse andere opleidingen bij de VNG, de ABD, Den Haag Topseminars, de HvA en anderen.

Rik genomineerd voor Van Poeljeprijs

Kafkabrigadier Rik Peeters werd in 2014 genomineerd voor de prestigieuze Van Poeljeprijs. De Van Poeljeprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Vereniging voor Bestuurskunde voor de beste dissertatie op het terrein van de bestuurs- en beleidswetenschappen die aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit is verdedigd. Hij ontving voor zijn proefschrift “The Preventive Gaze” een eervolle vermelding.

Kafkabrigadier Kevin van Oort wordt wethouder

In 2014 werd kafkabrigadier Kevin van Oort wethouder in Geertruidenberg. Hij was lijsttrekker voor GroenLinks/D66 in zijn woonplaats. Hij is nu verantwoordelijk voor openbare ruimte, jeugd, transitie jeugdzorg, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, gebouw- en woningtoezicht, grondzaken en duurzaamheid. Bij de Kafkabrigade was hij onder meer verantwoordeljik voor de begeleiding van de Proeftuin Thuisbezorgen Reisdocumenten.

Wethouders Geertruidenberg »

De Kafkabrigade

De Kafkabrigade is an independent research and intervention team comprising action researchers from Amsterdam (NL) Mexico (MX), Northern Ireland and Wales (UK). Our mission is to tackle the bureaucratic dysfunction and red tape which prevents people from accessing the services they need, and which constrains and frustrates public service staff.

Contact

The Kafkabrigade
T  +316 12 45 80 87
E  info@kafkabrigade.nl
W  www.kafkabrigade.org
T  @kafkabrigade

Newsletter

This newsletter keeps you informed about publications, research and innovations of De Kafkabrigade.

On our site you'll find more information on our newsletter.

We don't want to annoy you with unsollicited e-mail. You can unsubscribe by sending an email to kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.org. The email should be send from this e-mail address: . A subject or any content is not needed.

You can also unsubscribe via the website: http://www.kafkabrigade.org/nieuwsbrief